“ურთიერთობაში მთავარი ჰარმონიული სექსია… ქალმა ყოველთვის უსაფრთხოდ იგრძნოს თავი, კაცმა კი იცოდეს, რომ მისი კარგად ესმით” – ალექსანდრა პაიჭაძე

ალექ­სან­დრა პაიჭაძე ხში­რად უზი­ა­რებს გულ­შე­მატ­კი­ვარს ფო­ტო­ებ­სა და ვი­დე­ო­ებს, სა­დაც მისი ცხოვ­რე­ბის სტი­ლი ჩანს. ასე­ვე აქ­ტი­უ­რად პა­სუ­ხობს გა­მომ­წე­რე­ბის კი­თხვებს. ამ­ჯე­რა­დაც, მას ურ­თი­ერ­თო­ბა­ზე ჰკი­თხეს:

მთა­ვა­რი რა არის ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში?
რომ ქალ­მა ყო­ველ­თვის უსაფრ­თხოდ იგ­რძნოს თავი, კაც­მა კი იცო­დეს, რომ მისი კარ­გად ეს­მით. და ასე­ვე აუ­ცი­ლე­ბე­ლია გა­და­სა­რე­ვი სექ­სი. სექსში ჰარ­მო­ნი­ის მიღ­წე­ვა და ეფექ­ტის მი­ღე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია, თუ წყვილს უყ­ვარს ერ­თმა­ნე­თი და ამ სა­კითხს ხმა­მაღ­ლა გა­ნი­ხი­ლავს, ასე­ვე პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი სექ­სო­ლო­გი­სა და ფსი­ქო­ლო­გის დახ­მა­რე­ბით.